ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ ХСШ №109


3.3. Учні закладу мають гарантоване державою право на:


- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Навчального закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Навчального закладу;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.


3.4. Учні закладу зобов'язані:


- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Навчального закладу;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України;

- відвідувати Навчальний заклад в шкільній формі.

Правила для учнів 5-9 класів.


 1. Наполегливо оволодівати знаннями, навчальними вміннями та навичками для здобуття базової загальної середньої освіти.
 2. Сумлінно трудитись для загального блага.
 3. Брати участь у продуктивній праці та самообслуговуванні. Обрати майбутню професію.
 4. Суворо дотримуватися правил техніки безпеки.
 5. Брати активну участь у громадському житті школи, класу, в роботі учнівського самоврядування.
 6. Вчитися поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу.
 7. Охороняти природу. Боротися за економію і бережливість.
 8. Правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свій і чужий час.
 9. Активно займатися в гуртках за інтересами, клубних об’єднаннях, спортивних секціях.
 10. Систематично займатися фізичною культурою та спортом.
 11. Поважати батьків, старших членів сім’ї, брати участь у домашніх справах. Учитися веденню домашнього господарства.
 12. Піклуватися про літніх і хворих людей, про молодших товаришів.
 13. Бути дисциплінованим, скромним, ввічливим. Прислуховуватися до думки та порад педагогів, виконувати рішення органів учнівського самоврядування.
 14. Стежити за своїм зовнішнім виглядом, поводитися скромно та просто.
 15. Носити в школі одяг встановленої форми.
 16. Знати і виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки та поведінки на воді.

Правила для учнів 10-11 класів.


 1. Наполегливо і творчо оволодівати основами наук і навичками самоосвіти. Застосовувати отримані знання в житті.
 2. Брати участь у суспільно-корисній і продуктивній праці. Оволодівати обраною професією. Строго дотримуватися дисципліни праці, правил техніки безпеки.
 3. Стежити за своїм зовнішнім виглядом, поводитися скромно та просто.
 4. Брати участь у громадському житті школи, в діяльності учнівського самоврядування. Берегти і примножувати кращі традиції школи, колективу.
 5. Допомагати вчителям в організації позаурочної діяльності молодших школярів.
 6. Брати участь у русі за економію та бережливість.
 7. Носити в школі одяг встановленої форми.
 8. Суворо дотримуватися норм громадського співжиття. Бути нетерпимими до шкідливих звичок, аморальних і анти-народних вчинків, активно підтримувати громадський порядок.
 9. Поважати батьків, піклуватися про членів сім’ї, допомагати в організації побуту.
 10. Бути уважними і милосердними до оточуючих людей.
 11. Займатися фізичною культурою та спортом, загартовуватися.
 12. Готувати себе до служби в збройних силах України.
 13. Знати і виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки та поведінки на воді, вимагати їх виконання від оточуючих.
 14. Вміти надавати першу медичну допомогу.

Кiлькiсть переглядiв: 0